Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів засновників
 Громадської організації
«Місто Тварин»
 від «14» січня 2016 року
 Протокол № 1

СТАТУТ

 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 «Місто Тварин»
 м. Київ – 2016 рік

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Організація «Місто Тварин» /далі - Громадська Організація/ є добровільною неприбутковою Громадською Організацією, що має за мету задоволення суспільних інтересів власників домашніх тварин, дотримання їх прав і свобод, як громадян України, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
1.2. Найменування Організації:
повне:
- українською мовою – Громадська організація «Місто Тварин»
- англійською мовою - Civil Society Organization “Animal City”
скорочене:
- українською мовою – ГО «Місто Тварин»
- англійською мовою - CSO “Animal City”
1.3.Організація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.4.Організація утворена рішенням Установчих зборів засновників відповідно до Протоколу від 14 січня 2016 року № 1.
1.5.Організація здійснює діяльність зі статусом юридичної особи з моменту державної реєстрації та є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, в тому числі в іноземній валюті, печатку, штампи, титульні бланки, власну символіку (емблему, прапор, інші розпізнавальні знаки), яка затверджується відповідно до статуту та підлягає реєстрації у порядку встановленому законодавством.
1.6.В своїй діяльності Організація діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства та на основі цього Статуту.
1.7.Організація взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, в т.ч. міжнародними, окремими громадянами.
1.8. Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.
1.9. Організація в своїй діяльності не допускає жодних дій, які мають на меті: зміни шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави, підриву безпеки держави, пропаганди війни, насильства чи жорстокості, націоналізму і шовінізму, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, створення воєнізованих формувань, обмеження загальновизнаних прав людини.
1.10.Діяльність Організації поширюється на територію України. Організація може створювати відокремлені підрозділи на території України та за кордоном, а також виступати засновником підприємств у встановленому Законом порядку.

2.      МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1.Мета Організації – задоволення суспільних інтересів власників домашніх тварин, дотримання їх прав і свобод, як громадян України.
2.2.Місія Організації – толерантне та відповідальне ставлення до тварин, в тому числі домашніх.
2.3. Організація реалізує поставлену мету та завдання шляхом:
2.3.1        здійснення аналітично-дослідницької діяльності;
2.3.2        проведення заходів навчально-консультативного характеру (семінари, тренінги, ділові ігри, консультації, конкурси, виставки, круглі столи, конференції, симпозіуми, у тому числі, наукові, науково-практичні, методологічні, тощо) та участь у них;
2.3.3        проведення публічних заходів (у тому числі публічних обговорень мітингів, вуличних акцій, зборів);
2.3.4        сприяння у проведенні загальних зборів громадян за місцем проживання, поданні місцевих ініціатив, збору підписів на підтримку електронних петицій, проведенні громадських слухань, місцевих референдумів, та інших форм участі громадян у провадженні влади, відповідно до законодавства та вимог місцевих нормативно-правових актів з цих питань;
2.3.5        участі у розробці та реалізації соціально спрямованих програм, проектів, заходів, акцій, спільно з іншими об’єднаннями громадян, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, благодійними організаціями, установами, підприємствами і організаціями всіх форм власності у порядку, встановленому законодавством, та відповідно до статутних цілей і завдань Організації;
2.3.6        підвищення професійної кваліфікації членів Організації та інших неприбуткових організацій;
2.3.7        участі у розробці нормативно-правових актів як на національному, галузевому, адміністративно-територіальному, місцевому рівнях, так і на міжнародному;
2.3.8        проведення громадських експертиз проектів нормативно-правових актів, програмних та інших документів або участь у проведенні таких експертиз;
2.3.9        залучення українських та іноземних громадян, осіб без громадянства, наукових, творчих колективів до участі у програмах, проектах діяльності Організації;
2.3.10    сприяння створенню спеціальних навчальних програм і виданню наукової літератури;
2.3.11    налагодження та підтримка наукових заходів, включаючи обмін делегаціями, професійного та наукового стажування членів та працівників Організації;
2.3.12    проведення інформаційних заходів, спрямованих на поширення інформації про діяльність Організації, її ідеї та цілі шляхом використання засобів масової інформації;
2.3.13    надання у порядку, визначеному законодавством, соціальних послуг;
2.3.14    іншими шляхами, які відповідають меті та завданням Організації.
2.4. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація в установленому законодавством порядку має право:
-          вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
-          звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, подавати електронні петиції;
-          одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
-          брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
-          проводити мирні зібрання;
-          бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
-          здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям)  Організації та сприяє її досягненню;
-          засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
-          брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
-          брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
-          бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;
-          здійснювати інші права, не заборонені законом.


3.      ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ
3.1.Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів організації.
3.2.Особа, яка бажає стати членом Організації, подає заяву на ім’я Голови Правління Організації. Правління Організації розглядає заяву протягом одного місяця та, після консультації з членами Організації, приймає рішення щодо прийняття особи в члени Організації та повідомляє її про прийняте рішення.
3.3. У разі будь-яких заперечень з боку членів Організації під час консультацій, остаточне рішення про прийняття особи в члени організації приймається Конференцією Організації.
3.4. При прийнятті особи в члени Організації вноситься відповідний запис у реєстр членів Організації на основі одержаної письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, вказує ПІБ, контактну адресу, дату народження, а також надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
3.5.Члени Організації мають право:
3.5.1.      брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;
3.5.2.      брати участь у Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
3.5.3.      вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів Організації;
3.5.4.      отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
3.5.5.      мати доступ до фінансових та будь-яких інших звітів Організації;
3.5.6.      добровільно припиняти членство в Організації.
3.6. Члени Організації зобов'язані:
3.6.1.      виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;
3.6.2.      сприяти виконанню статутних завдань Організації;
3.6.3.      пропагувати ідеї, мету, цінності, статутні завдання і діяльність Організації;
3.6.4.      виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
3.6.5.      сплачувати членські внески.
3.7. Правління Організації має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань організації.
3.8. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:
3.8.1.      письмової заяви члена, поданої до Правління Організації або іншого статутного органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації;
3.8.2.      рішення Зборів або уповноваженого нею органу.
3.8.3.      членство в організації припиняється у разі смерті особи.
3.9.Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.
3.10.        Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді в керівних статутних органах Організації.
3.11.        Збори або уповноважений ними орган приймає рішення про виключення члена Організації у таких випадках:
3.11.1.  неодноразового порушення вимог Статуту Організації або
3.11.2.  вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації, або
3.11.3.  вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації, або
3.11.4.  неучасті в діяльності організації протягом 12 попередніх місяців.
3.12.        Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Зборами. Якщо чергові Збори уповноважують інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про зазначені рішення, дії або бездіяльність.


4.      ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1.Вищим колегіальним органом управління Організації є Збори, що складаються з безпосередньо членів за їх особистої участі, або з уповноважених представників членів – делегатів, які обираються серед членів Організації локальними колегіальними органами за принципом пропорційного представництва.
4.2.Збори скликаться не менше одного разу на рік та правомочні за участі не менше двох третин членів Організації або уповноважених представників членів – делегатів.
4.3. Чергові Збори скликає Правління Організації, повідомивши усіх членів Організації про рішення проводити Збори, час, місце, порядок денний не пізніше як за місяць до проведення такого засідання.
4.4. Позачергові Збори Правління Організації скликає у порядку, передбаченому           п. 4.3. Статуту, не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення Правлінням або після одержання письмової вимоги про їх скликання від Голови Правління Організації або Наглядової Ради, або не менше 20% членів Організації.
4.5. Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням Організації відповідної письмової вимоги, повідомляють членів Організації про час і місце позачергових Зборів відповідно до Статуту самостійно.
4.6. Збори приймають рішення простою більшістю голосів членів або уповноважених представників членів – делегатів, які беруть участь у засіданні. Рішення про внесення змін до Статуту, саморозпуск чи реорганізацію приймається 2/3 голосів членів, які беруть участь у засіданні, але не менше 75% загальної кількості членів.
4.7. До виключної компетенції Зборів належить прийняття рішень про:
4.7.1.      затвердження змін і доповнень до Статуту;
4.7.2.      затвердження регламенту проведення Зборів;
4.7.3.      затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;
4.7.4.      затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
4.7.5.      обрання членів Правління Організації, Голови Правління та членів Наглядової Ради;
4.7.6.      участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;
4.7.7.      створення і припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;
4.7.8.      розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);
4.7.9.      проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;
4.7.10.  прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію;
4.7.11.  Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації;
4.7.12.  Збори мають право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.
4.7.13.  Збори мають право делегувати прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.
4.8. Правління Організації є постійно діючим керівним органом управління Організації в період між черговими засіданнями Зборів.
4.9. Правління Організації обирається на період до наступних чергових засідань Зборів у складі не менше двох членів. Членами Правління Організації можуть бути члени або працівники Організації за згодою. Члени Правління Організації можуть бути переобрані на наступний термін.
4.10.        Якщо член Правління Організації подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин - у зв'язку з чим кількість членів Правління Організації стає меншою, ніж визначено Статутом, Правління Організації більшістю голосів призначає нового члена на строк до чергових Зборів.
4.11.        Засідання Правління Організації скликаються Головою Правління Організації не рідше одного разу на три місяці, або протягом п'ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Правління Організації про необхідність скликання засідання Правління Організації.
4.12.        Засідання Правління Організації правомочне, коли у ньому бере участь більшість членів.
4.13.        Рішення Правління Організації приймаються простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Рішення Правління Організації оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем Організації.
4.14.        Правління Організації має повноваження:
4.14.1.  визначати конкретні завдання і форми діяльності Організації згідно зі Статутом та рішеннями Зборів;
4.14.2.  готувати та подавати на розгляд проекти документів, що затверджуть Збори;
4.14.3.  затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати річні бюджети, баланси і звіти Організації;
4.14.4.  встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;
4.14.5.  приймати рішення про заснування і припинення підприємств, установ, організацій, а також про придбання і розпорядження нерухомим майном Організації;
4.14.6.  затверджувати символіку, визначати порядок її використання і зберігання;
4.14.7.  затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток.
4.15.        Керівником Організації є Голова Правління, який здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.
4.16.        Голова Правління обирається членами Організації з-поміж членів, обраних до Правління Організації, під час чергових Зборів строком до наступних чергових Зборів. Голова Правління Організації може бути переобраний на наступний термін.
4.17.        Правління Організації має право достроково припинити повноваження Голови Правління на підставі:
4.17.1.  письмової заяви Голови Правління;
4.17.2.  вступу Голови Правління на державну або іншу публічну службу;
4.17.3.  завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Голови Правління значної майнової або немайнової шкоди Організації.
4.18.        До призначення або заміщення Голови Правління виконавчим органом його повноваження здійснює заступник Голови Правління.
4.19.        Голова Правління Організації має наступні повноваження:
4.19.1.  офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
4.19.2.  укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Зборів;
4.19.3.  забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
4.19.4.  відкривати і закривати рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
4.19.5.  затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;
4.19.6.  звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Організації;
4.19.7.  приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.
4.19.8.  призначати заступників і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації.
4.20.        Дорадче-наглядовим органом Організації є Наглядова Рада, яка має консультативні і наглядові повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації та з питань стратегічної діяльності Організації.
4.21.        Наглядова Рада обирається Зборами на два роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову. Члени і працівники Організації не можуть бути членами Наглядової Ради.
4.22.        Наглядова Рада скликається  головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 календарних днів на письмовий запит Правління Організації або 5% членів Організації.
4.23.        Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів.
4.24.        Наглядова Рада має повноваження:
4.24.1.  вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
4.24.2.  складати висновки про фінансову та програмну діяльність та використання активів Організації до затвердження Конференцією річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
4.24.3.  складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;
4.24.4.  проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової та програмної діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.
4.25.        Якщо окремі члени керівного органу письмово повідомили до початку засідання керівного органу про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.
4.26.        У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів не пізніше десяти календарних днів з дати надсилання питання.
4.27.        Стосовно рішень про внесення змін до Статуту, саморозпуск чи реорганізацію та про обрання або затвердження складу керівних органів або дорадчо-наглядового органу Організації, а також про дострокове припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого голосування.


5.      ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ
5.1. Керівні органи Організації зобов'язанні періодично звітувати перед членами на Зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань.
5.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.
5.3. Усі керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
5.4. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.


6.      ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Правління, Правління або Конференції Організації шляхом подання письмової скарги, а саме:
6.1.1.      на дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління Організації, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Конференції Зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на наступному засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
6.1.2.      на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління - первинна скарга подається до Правління Організації, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації - повторна скарга подається до Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на наступному черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
6.1.3.      на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації - первинна скарга подається до Голови Правління Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління - повторна скарга подається до Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на наступному черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
6.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Зборах, є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
6.3. На дії, бездіяльність або рішення Зборів Організації особа-скаржник може звертатися до суду відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.


7.      ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації
7.2. Право власності Організації реалізовує вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління Організації можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи утворені Організацією.
7.3. Майно і кошти Організації використовуються для статутної діяльності відповідно до законодавства України.
7.4. Організація може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності будь-які правочини, що не суперечать статуту і законодавству України. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.
7.5. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:
7.5.1.      кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб; пасивні доходи;
7.5.2.      дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
7.5.3.      благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
7.5.4.      доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.
7.6. Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.
7.7. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
7.8. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.
7.9. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації. Конференція має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.
7.10.        Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.


8.      ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Зборів згідно із Статутом.
8.2. Члени Організації ведуть спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені підрозділи, які створюються не менш ніж двома членами Організації за територіальним принципом за місцем проживання.
8.3. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації.
8.4.Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.
8.5.Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу, який обирається зборами членів відокремленого підрозділу.
8.6.Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів по виконанню Статуту Організації, веде облік членів, що приймаються до Організації через подання відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації.
8.7.Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Організації на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Організації.


9.      ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
9.1. Рішення про внесення змін до Статуту/затвердження нової редакції Статуту  приймається 2/3 голосів членів, які беруть участь у засіданні Зборів, але не менше 75% загальної кількості членів.
9.2. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.
9.3.Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації у порядку визначеному законодавством.


10.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛОСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ
10.1.        Рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації приймається 2/3 голосів членів, які беруть участь у засіданні Зборів, але не менше 75% загальної кількості членів.
10.2.        Збори Організації створють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його ліквідації відповідно до статуту.
10.3.        У разі саморозпуску Організації майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню такого самого статусу, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
10.4.        Реорганізація здійснюється шляхом приєднання Організації до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення громадського об’єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Організації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
10.5.        Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її засновниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена, її посадових осіб, крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи.